3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2017-05-01T04:26:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

74 541 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2257 2153
5-9 år 2389 2173
10-14 år 2185 2084
15-19 år 2340 2109
20-24 år 2930 2859
25-29 år 3303 3166
30-34 år 2934 2782
35-39 år 2694 2476
40-44 år 2786 2571
45-49 år 2828 2711
50-54 år 2494 2521
55-59 år 2138 2138
60-64 år 1929 2036
65-69 år 1727 1665
70-74 år 1258 1293
75-79 år 758 865
80-84 år 448 567
85-89 år 212 410
90-94 år 81 197
95-99 år 10 58
100 år eller eldre 1 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 481 -387 94
1998K4 541 95 636
1999K4 553 495 1048
2000K4 546 411 957
2001K4 495 -63 432
2002K4 524 129 653
2003K4 461 253 714
2004K4 496 148 644
2005K4 506 522 1038
2006K4 617 270 896
2007K4 579 262 794
2008K4 661 576 1227
2009K4 548 244 792
2010K4 648 294 934
2011K4 527 338 877
2012K4 499 744 1242
2013K4 492 744 1232
2014K4 461 620 1091
2015K4 542 252 799
2016K4 499 562 1061

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 884 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tromsø
Grunnskolenivå 14638
Videregående skole-nivå 20904
Universitets- og høgskolenivå kort 15090
Universitets- og høgskolenivå lang 8609
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 255

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tromsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 537
Sekundærnæringer 4898
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15227
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2641
Undervisning 5063
Helse- og sosialtjenester 10583
Personlig tjenesteyting 1403

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 424000 533000 285000
2006 203000 438000 559000 303000
2007 218000 475000 596000 322000
2008 230000 509000 643000 341000
2009 234000 515000 651000 347000
2010 240000 530000 673000 353000
2011 250000 558000 708000 368000
2012 259000 586000 734000 380000
2013 275000 587000 759000 394000
2014 281000 610000 784000 407000
2015 290000 617000 803000 417000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 12.9 22.4 24.9 3.8 2.5 4.7 5.4
2008 5.9 13.6 22.1 25.8 3.6 2.7 3.7 5.4
2009 5.3 14.7 22.3 24.8 4.3 2.7 3.8 5.3
2010 5.4 15 22.4 25.5 4.6 2.7 2.9 5.5
2011 5.5 14.7 20.8 25.2 4.5 2.8 5.1 5.8
2012 5.4 14.3 20.3 27.4 4.3 2.9 5 5.6
2013 5 14.4 20.1 27.2 4.6 2.8 4.8 5.4
2014 5 14 20 28.4 4.9 3.1 4.9 5.2
2015 5 13.6 19.9 28.1 5.6 3 5.2 4.9
2016 4.8 13.4 19.7 30 5 2.9 5.2 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 619 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.