3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2017-04-24T21:05:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 154 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 134 132
5-9 år 172 168
10-14 år 198 195
15-19 år 315 224
20-24 år 241 202
25-29 år 186 184
30-34 år 170 149
35-39 år 163 148
40-44 år 211 197
45-49 år 269 253
50-54 år 227 234
55-59 år 205 182
60-64 år 161 168
65-69 år 173 186
70-74 år 139 146
75-79 år 95 103
80-84 år 59 67
85-89 år 23 54
90-94 år 3 14
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 60 -127 -67
1998K4 61 -47 14
1999K4 38 -88 -50
2000K4 30 8 38
2001K4 23 -80 -57
2002K4 12 -12 0
2003K4 5 63 68
2004K4 35 -45 -10
2005K4 26 -89 -67
2006K4 33 -21 10
2007K4 28 -87 -62
2008K4 2 10 14
2009K4 18 7 25
2010K4 -3 -1 -6
2011K4 23 11 30
2012K4 4 32 38
2013K4 -4 61 60
2014K4 -4 22 16
2015K4 15 -92 -79
2016K4 19 -27 -6

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  8,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  320 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vadsø
Grunnskolenivå 1675
Videregående skole-nivå 1918
Universitets- og høgskolenivå kort 1079
Universitets- og høgskolenivå lang 378
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vadsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 72
Sekundærnæringer 315
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 956
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 691
Undervisning 272
Helse- og sosialtjenester 524
Personlig tjenesteyting 107

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 188000 418000 541000 298000
2006 198000 433000 565000 310000
2007 213000 468000 601000 345000
2008 225000 508000 656000 358000
2009 236000 519000 681000 382000
2010 242000 552000 700000 381000
2011 253000 577000 731000 397000
2012 268000 594000 753000 404000
2013 277000 608000 780000 412000
2014 283000 637000 790000 412000
2015 290000 646000 818000 425000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 8.8 21.7 27.1 6.7 3.1 1.4 7.1
2008 9.4 8.9 21.7 28.8 7.2 3.2 1.4 8
2009 10 8.8 21.1 28.6 6.7 2.7 3.9 5.4
2010 9.9 8.2 21.1 27.6 8.4 4 4.4 4.8
2011 9.8 8.3 21.6 27.8 7.5 4.8 3.7 4.6
2012 9.7 8.2 20.4 28.6 8.2 3.9 3 4.8
2013 9.8 8 20.1 27.8 8.6 4.2 3.5 4.8
2014 6.5 7.6 20 28.5 9.7 5 1.2 3.3
2015 6.7 7.3 19.1 30.2 7.9 5.3 1.8 3.1
2016 7.2 6.8 17.5 29.2 8.1 3.6 3 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  138 016 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.