3595_1439
3595_1439
kommunefakta
2017-04-24T21:12:00.000Z
no
Vågsøy kommune

Kommunefakta

Vågsøy - 1439 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 031 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 189 137
5-9 år 200 210
10-14 år 200 177
15-19 år 195 192
20-24 år 211 158
25-29 år 167 152
30-34 år 162 161
35-39 år 160 132
40-44 år 181 160
45-49 år 213 200
50-54 år 202 193
55-59 år 241 210
60-64 år 233 188
65-69 år 172 179
70-74 år 150 136
75-79 år 82 109
80-84 år 71 110
85-89 år 43 83
90-94 år 16 39
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 26 -31 -5
1998K4 17 30 47
1999K4 25 -58 -33
2000K4 27 -82 -55
2001K4 4 -46 -42
2002K4 4 -44 -40
2003K4 14 -66 -52
2004K4 29 -99 -70
2005K4 1 -94 -95
2006K4 19 -77 -59
2007K4 -10 -54 -66
2008K4 14 -23 -9
2009K4 -4 11 7
2010K4 -7 42 34
2011K4 15 84 99
2012K4 -4 -6 -10
2013K4 0 -29 -28
2014K4 12 -23 -9
2015K4 -18 -18 -36
2016K4 1 -16 -15

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  93 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vågsøy
Grunnskolenivå 1406
Videregående skole-nivå 2394
Universitets- og høgskolenivå kort 885
Universitets- og høgskolenivå lang 182
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vågsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 154
Sekundærnæringer 758
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1041
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 242
Helse- og sosialtjenester 545
Personlig tjenesteyting 75

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 357000 507000 310000
2006 168000 373000 532000 288000
2007 182000 417000 578000 329000
2008 198000 443000 628000 344000
2009 202000 455000 631000 349000
2010 211000 480000 656000 366000
2011 220000 505000 671000 369000
2012 231000 540000 702000 377000
2013 239000 548000 729000 380000
2014 249000 566000 757000 367000
2015 255000 588000 777000 399000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 8.5 23.9 34.5 1.8 2.5 5.9 2.4
2008 6.2 9.3 20.9 32 1.5 2.4 4.7 2.8
2009 9.1 9.3 21 33.1 1.9 3.6 4.9 1.8
2010 8.3 9.7 21.1 32.8 1.9 4.5 4.7 1.8
2011 8 9.6 20.9 33.1 1.5 4.3 5.1 1.8
2012 7 10.6 21.5 35.6 1.8 3.9 2.6 1.9
2013 6.4 10.4 21.1 35 1.7 3.8 3.4 1.9
2014 6.3 11.1 21.3 35.7 1.8 4 3.5 2
2015 6.4 9.5 20.9 33.9 2.3 3.8 3.6 2
2016 7.3 9.6 21.1 34.6 2.6 3.7 3.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  92 191 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.