3595_1824
3595_1824
kommunefakta
2017-04-24T21:09:00.000Z
no
Vefsn kommune

Kommunefakta

Vefsn - 1824 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 465 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 363 325
5-9 år 386 342
10-14 år 385 356
15-19 år 438 424
20-24 år 483 459
25-29 år 423 392
30-34 år 385 340
35-39 år 346 347
40-44 år 397 412
45-49 år 521 452
50-54 år 523 488
55-59 år 464 415
60-64 år 424 404
65-69 år 428 397
70-74 år 346 331
75-79 år 266 282
80-84 år 171 171
85-89 år 92 142
90-94 år 39 77
95-99 år 5 21
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 20 -58 -38
1998K4 40 -73 -33
1999K4 30 -16 14
2000K4 34 -86 -52
2001K4 16 -37 -21
2002K4 -2 -21 -23
2003K4 36 -16 20
2004K4 39 -28 11
2005K4 2 -48 -46
2006K4 -11 141 131
2007K4 -10 -146 -147
2008K4 12 -98 -82
2009K4 22 29 46
2010K4 -8 -72 -81
2011K4 10 -61 -49
2012K4 6 -13 -6
2013K4 -3 28 34
2014K4 -5 68 66
2015K4 3 64 75
2016K4 3 40 38

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  317 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vefsn
Grunnskolenivå 3374
Videregående skole-nivå 5145
Universitets- og høgskolenivå kort 2106
Universitets- og høgskolenivå lang 434
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 57

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vefsn
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 1709
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1931
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 422
Undervisning 630
Helse- og sosialtjenester 1540
Personlig tjenesteyting 199

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 361000 500000 283000
2006 179000 383000 528000 291000
2007 200000 410000 575000 313000
2008 217000 444000 614000 341000
2009 220000 447000 624000 340000
2010 223000 466000 642000 355000
2011 236000 498000 664000 367000
2012 247000 521000 698000 373000
2013 258000 538000 716000 384000
2014 264000 559000 736000 396000
2015 267000 572000 752000 407000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 9.3 21.2 30.7 3.4 1.7 5.1 4.8
2008 5.8 10.2 20.6 32.3 3.7 1.7 4.1 4.6
2009 5.3 9.4 19.5 31.9 4 1.7 5.7 4.5
2010 5.2 9.6 20.4 31.1 4.2 1.8 5.8 4.7
2011 5.9 9.1 19.6 31.4 4.4 2.1 6 4.4
2012 5.2 9 19 35.3 4 2.5 5.4 4.3
2013 5 9.2 18.8 34 3.8 2.7 5.8 4.2
2014 5 10.1 18.5 34.5 4 3 4.3 5.2
2015 4.5 9.7 18.6 29.8 4.3 2.8 5.7 4.8
2016 5.4 10.2 18.7 32.8 4.7 2.6 3.7 5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 334 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.