3595_1014
3595_1014
kommunefakta
2017-08-19T11:24:00.000Z
no
Vennesla kommune

Kommunefakta

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

14 458 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 485 443
5-9 år 516 487
10-14 år 448 451
15-19 år 514 484
20-24 år 515 475
25-29 år 514 488
30-34 år 488 487
35-39 år 496 476
40-44 år 506 462
45-49 år 548 456
50-54 år 503 465
55-59 år 438 400
60-64 år 384 362
65-69 år 327 358
70-74 år 249 284
75-79 år 173 203
80-84 år 107 159
85-89 år 66 110
90-94 år 20 60
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 84 41 125
1998K4 100 -47 53
1999K4 82 51 133
2000K4 59 21 80
2001K4 46 -11 35
2002K4 77 6 83
2003K4 52 -60 -8
2004K4 35 35 70
2005K4 57 32 86
2006K4 76 -32 42
2007K4 77 144 221
2008K4 58 51 110
2009K4 99 129 230
2010K4 74 144 218
2011K4 68 179 249
2012K4 101 72 173
2013K4 90 140 230
2014K4 75 33 109
2015K4 77 135 213
2016K4 74 43 117

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vennesla
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vennesla
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 2018
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2184
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 259
Undervisning 489
Helse- og sosialtjenester 1502
Personlig tjenesteyting 223

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 345000 471000 259000
2006 173000 371000 503000 282000
2007 188000 407000 548000 300000
2008 204000 450000 595000 318000
2009 212000 460000 606000 312000
2010 218000 476000 610000 320000
2011 229000 497000 633000 325000
2012 237000 523000 654000 342000
2013 243000 539000 678000 354000
2014 253000 561000 696000 354000
2015 256000 571000 704000 353000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vennesla
Grunnskolenivå 3637
Videregående skole-nivå 5193
Universitets- og høgskolenivå kort 1843
Universitets- og høgskolenivå lang 348
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 657 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vennesla
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 17
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  385 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.9 10.4 27.3 27.6 4.2 3.1 4.7 2.6
2008 5.8 11.8 26.2 28 4.4 3.3 4.6 2.4
2009 5.6 11.7 25.7 27.4 4.6 3.2 4.4 2.3
2010 5.5 12.3 25.9 27.7 4.7 3.8 2.8 2.5
2011 5.8 12.1 25.6 27.4 4.9 3.7 2.9 3
2012 5.6 13.8 24.7 30.1 4.6 3.6 3.2 3.1
2013 5.4 13.3 24.2 30.3 4.5 4 2.9 2.8
2014 5.3 13.7 23.2 31.5 4.6 4 3.3 2.7
2015 5.2 13.9 22.9 28.9 4.8 3.9 3.1 2.8
2016 5.2 13.3 23.6 29.6 5.1 3.8 3.3 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 056 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.