3595_1535
3595_1535
kommunefakta
2017-04-28T17:42:00.000Z
no
Vestnes kommune

Kommunefakta

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 577 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 166 162
5-9 år 183 178
10-14 år 191 197
15-19 år 223 209
20-24 år 233 179
25-29 år 220 178
30-34 år 173 157
35-39 år 189 163
40-44 år 232 176
45-49 år 244 261
50-54 år 253 214
55-59 år 224 199
60-64 år 254 238
65-69 år 213 178
70-74 år 174 166
75-79 år 105 115
80-84 år 74 88
85-89 år 41 55
90-94 år 17 33
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 20 -50 -30
1998K4 12 19 31
1999K4 -11 29 18
2000K4 9 -56 -47
2001K4 -6 -52 -58
2002K4 14 3 17
2003K4 -1 -45 -46
2004K4 25 -38 -13
2005K4 19 29 52
2006K4 -9 -32 -40
2007K4 4 31 32
2008K4 19 29 44
2009K4 1 29 28
2010K4 3 -2 -2
2011K4 -20 55 35
2012K4 1 86 87
2013K4 -30 20 -11
2014K4 12 83 93
2015K4 -2 -95 -97
2016K4 1 -37 -34

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  153 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestnes
Grunnskolenivå 1730
Videregående skole-nivå 2595
Universitets- og høgskolenivå kort 867
Universitets- og høgskolenivå lang 223
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 819
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 851
Personlig tjenesteyting 71

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 364000 490000 275000
2006 172000 383000 526000 289000
2007 193000 414000 578000 309000
2008 206000 440000 625000 335000
2009 209000 454000 637000 349000
2010 213000 471000 646000 344000
2011 219000 505000 671000 344000
2012 225000 526000 704000 363000
2013 243000 545000 739000 360000
2014 249000 571000 747000 383000
2015 256000 580000 750000 374000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 7.4 18.8 46 1.6 2.4 2.3 3.3
2008 5.8 8.3 18.8 47 1.7 2.3 2.2 2.8
2009 5.7 8.4 18.2 46.2 1.8 2.4 2.1 2.5
2010 5.3 8.7 18.8 47.4 2 2.4 2.4 2.5
2011 6.3 8.6 17.9 46.9 1.9 2.5 2.6 2.3
2012 6.1 8.8 16.6 51.7 1.9 2.7 2.4 2.3
2013 5.6 8.3 16.3 48.6 2.2 3 2.3 2.1
2014 5.6 9 16.7 49.8 3 3.2 2.6 2.3
2015 5.5 8.8 16.6 45.4 3.2 3.7 2.6 2.3
2016 5.3 8.4 16.5 46.3 3.8 3.1 2.8 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  51 754 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.