3595_0529
3595_0529
kommunefakta
2017-04-23T14:53:00.000Z
no
Vestre Toten kommune

Kommunefakta

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 179 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 319 309
5-9 år 347 350
10-14 år 372 386
15-19 år 448 396
20-24 år 437 359
25-29 år 397 346
30-34 år 351 294
35-39 år 358 357
40-44 år 483 492
45-49 år 557 511
50-54 år 501 434
55-59 år 409 395
60-64 år 439 437
65-69 år 398 438
70-74 år 357 377
75-79 år 209 251
80-84 år 146 182
85-89 år 88 142
90-94 år 25 61
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -8 15 7
1998K4 -35 51 16
1999K4 -8 13 5
2000K4 11 63 74
2001K4 1 40 41
2002K4 -6 -84 -90
2003K4 0 -37 -37
2004K4 -16 -37 -53
2005K4 -11 65 53
2006K4 24 -12 11
2007K4 -11 35 25
2008K4 -7 82 79
2009K4 -5 53 56
2010K4 -4 37 33
2011K4 -12 141 125
2012K4 -14 84 71
2013K4 -7 82 76
2014K4 -9 89 77
2015K4 -18 41 28
2016K4 -35 33 -1

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  334 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestre Toten
Grunnskolenivå 3735
Videregående skole-nivå 4906
Universitets- og høgskolenivå kort 1868
Universitets- og høgskolenivå lang 354
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 56

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 188
Sekundærnæringer 2061
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1706
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 458
Helse- og sosialtjenester 1544
Personlig tjenesteyting 173

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 377000 481000 269000
2006 187000 397000 503000 274000
2007 198000 424000 545000 299000
2008 214000 452000 590000 326000
2009 217000 450000 593000 323000
2010 223000 462000 615000 327000
2011 236000 490000 637000 346000
2012 243000 508000 656000 360000
2013 251000 532000 673000 367000
2014 259000 554000 703000 372000
2015 267000 567000 717000 380000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.1 23.7 32 4.6 1.7 5.4 3.1
2008 7.3 9.2 23.2 31.6 4.3 2 5.4 3.8
2009 7.4 9.8 23 31.3 4.7 2 5.3 3.1
2010 7.9 10 23.1 32.3 4.3 2.3 5.5 3
2011 7.9 10 22.5 32 4.1 2.6 5.9 3
2012 7.8 9.9 22.1 35 3.5 2.7 5.2 3
2013 7.8 9.8 21.5 34 3.5 3.2 5 2.8
2014 8 10 21.2 35.2 3.4 4.3 4.9 2.9
2015 7.4 9.9 21.7 32.5 3.6 4.8 4.8 2.8
2016 7.5 9.9 21.8 32.4 3.9 4.5 5.5 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 952 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.