3595_1860
3595_1860
kommunefakta
2017-04-28T17:52:00.000Z
no
Vestvågøy kommune

Kommunefakta

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 294 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 336 305
5-9 år 321 383
10-14 år 371 345
15-19 år 392 397
20-24 år 442 347
25-29 år 331 332
30-34 år 325 311
35-39 år 304 330
40-44 år 302 332
45-49 år 420 370
50-54 år 378 383
55-59 år 369 354
60-64 år 355 358
65-69 år 337 323
70-74 år 269 248
75-79 år 165 185
80-84 år 113 167
85-89 år 77 125
90-94 år 24 52
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 51 -74 -23
1998K4 -5 4 -1
1999K4 8 33 41
2000K4 0 18 18
2001K4 -8 -91 -99
2002K4 15 62 77
2003K4 12 54 66
2004K4 30 -84 -54
2005K4 11 22 33
2006K4 9 -65 -52
2007K4 16 -51 -35
2008K4 -7 1 -4
2009K4 7 -39 -32
2010K4 12 93 106
2011K4 8 59 68
2012K4 -14 37 22
2013K4 -5 132 127
2014K4 27 118 143
2015K4 2 56 58
2016K4 -6 103 96

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  221 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vestvågøy
Grunnskolenivå 3278
Videregående skole-nivå 3674
Universitets- og høgskolenivå kort 1658
Universitets- og høgskolenivå lang 368
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 65

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vestvågøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 387
Sekundærnæringer 1102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1444
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 233
Undervisning 512
Helse- og sosialtjenester 1499
Personlig tjenesteyting 157

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 343000 492000 271000
2006 164000 358000 518000 274000
2007 181000 393000 561000 305000
2008 196000 431000 604000 326000
2009 202000 445000 619000 332000
2010 207000 460000 635000 340000
2011 221000 498000 663000 356000
2012 229000 519000 688000 361000
2013 235000 528000 703000 380000
2014 246000 556000 721000 383000
2015 256000 570000 754000 402000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 9.5 22.2 35.1 3.2 1.8 4.3 2.5
2008 7.3 9.4 22.2 38.8 3.8 2 2 2.9
2009 7.5 8.9 22.1 37.1 4 1.7 2.4 2.7
2010 7 9.5 22.1 35.2 4.4 2.2 2.5 2.5
2011 7.2 9.8 22.2 35.3 4.5 4.3 2.1 2.5
2012 6.4 9.7 20.1 35.7 3.9 4.4 3.7 2.6
2013 5.6 9.6 19.5 37.2 4.2 5.2 3.5 2.9
2014 6.3 9.9 20.1 37.8 4.5 5.1 1.8 2.8
2015 6.6 10.3 19.3 36.9 4.4 4.6 1.9 3.1
2016 6.6 10.4 19.2 35.9 4.2 4.2 1.5 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  42 834 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.