3595_1235
3595_1235
kommunefakta
2017-04-28T18:07:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 1235 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

14 514 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 421 382
5-9 år 459 422
10-14 år 456 433
15-19 år 461 489
20-24 år 478 430
25-29 år 462 411
30-34 år 449 400
35-39 år 430 402
40-44 år 416 423
45-49 år 468 478
50-54 år 489 428
55-59 år 469 468
60-64 år 485 423
65-69 år 386 418
70-74 år 346 377
75-79 år 229 273
80-84 år 176 246
85-89 år 104 223
90-94 år 57 100
95-99 år 8 31
100 år eller eldre 1 7

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 26 -65 -39
1998K4 23 -88 -65
1999K4 -14 79 65
2000K4 3 62 65
2001K4 48 -103 -55
2002K4 10 56 66
2003K4 -2 -52 -54
2004K4 14 60 74
2005K4 6 -26 -20
2006K4 -10 -35 -44
2007K4 7 -23 -18
2008K4 6 95 100
2009K4 -8 43 34
2010K4 -11 65 55
2011K4 14 7 21
2012K4 6 76 83
2013K4 -2 104 107
2014K4 16 160 179
2015K4 35 46 78
2016K4 -19 108 89

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  311 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Voss
Grunnskolenivå 2844
Videregående skole-nivå 5571
Universitets- og høgskolenivå kort 2522
Universitets- og høgskolenivå lang 697
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Voss
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 1677
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2345
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 307
Undervisning 674
Helse- og sosialtjenester 1780
Personlig tjenesteyting 231

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 353000 489000 287000
2006 179000 374000 510000 288000
2007 192000 407000 563000 311000
2008 208000 452000 607000 344000
2009 211000 456000 627000 352000
2010 217000 479000 640000 345000
2011 231000 510000 672000 350000
2012 244000 533000 694000 370000
2013 254000 557000 715000 397000
2014 262000 572000 743000 396000
2015 269000 592000 768000 400000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 9.1 21.7 33.1 3.5 2.4 5.6 2.8
2008 5.7 8.8 21.9 34 3.6 2.6 5.4 2.7
2009 5.9 9.5 22.5 35.3 3.7 2.7 4.7 3
2010 5.7 9.3 21.5 32.9 3.1 2.8 4.9 3.4
2011 6 9.8 21.1 33.3 3.3 2.9 4.1 4.7
2012 5.7 9.9 20.7 34.1 3.1 2.9 3 4.4
2013 6.1 10 20.4 33.9 3.1 3 3 4.7
2014 6.5 10.1 20.6 34.5 3.3 3.1 3.2 4.6
2015 6.7 10.5 20.4 33.7 3.5 3.3 3.5 4.9
2016 6.1 10 19.8 32.3 3.7 3.6 3.5 4.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 494 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.