244708
244708
KPI opp 3,7 prosent siste tolv måneder
statistikk
2016-07-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenjuni 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

KPI opp 3,7 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra mai til juni. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,7 prosent i juni, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn i mai.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Mai 2016 - Juni 2016Juni 2015 - Juni 2016Juni 2016
KPI Totalindeks0,63,7145,2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer1,02,3136,8
Bolig, lys og brensel0,85,5177,4
Transport0,91,9157,0
Kultur og fritid0,94,7129,0
Klær og skotøy0,45,557,2
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,33,0135,5
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer0,74,4105,8
Tjenester0,52,8104,8
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,32,6104,5
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,3 prosent fra mai til juni, og hadde en tolvmånedsendring på 3,0 prosent i juni. KPI var 145,2 (1998=100) i juni 2016, mot 140,0 i juni 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,7 prosent.

Månedsendring: Økte priser på matvarer, drivstoff og kraft

Fra mai til juni steg KPI 0,6 prosent. En av årsakene var en 1,1 prosent prisøkning på matvarer, der spesielt frukt og grønnsaker viste prisoppganger. Samlet steg prisene på importerte jordbruksvarer 3,0 prosent fra mai til juni 2016. Til sammenligning steg prisene på norske jordbruksvarer med 0,4 prosent i samme periode.

Også kraftprisene viste prisøkning i perioden; prisene på elektrisitet inkludert nettleie faller vanligvis fra mai til juni, men steg i år 2,8 prosent. Videre steg dieselprisene 6,7 prosent fra mai til juni, mens bensinprisene steg 3,3 prosent.

Den månedlige endringen i KPI ble dempet av lavere priser på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler.

Tolvmånedersendring: Høyere elektrisitetspriser, lavere priser på drivstoff

Fra juni 2015 til juni 2016 steg KPI med 3,7 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten var økte kraftpriser; prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 31 prosent. I løpet av sommeren 2015 falt kraftprisene til et historisk lavt nivå grunnet mye nedbør og sen snøsmelting. Kombinert med økningen i kraftpriser fra mai til juni i år, gav dette et stort utslag i tolvmånedersveksten. Konsumprisindeksen uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,9 prosent fra juni 2015 til juni 2016.

Videre økte prisene på klær med 6,0 prosent fra juni 2015 til juni 2016. Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg 6,7 prosent, mens prisene på flyreiser økte 9,4 prosent.

Tolvmånedersveksten i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere drivstoffpriser. Til tross for prisøkningen fra mai var bensin- og dieselprisene i juni henholdsvis 4,6 og 5,3 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftprisene trakk KPI opp

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 3,4 prosent i mai til 3,7 prosent i juni, mens tolvmånedersveksten i KPI-JAE falt fra 3,2 prosent til 3,0 prosent fra mai til juni. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på elektrisitet, som steg 2,8 prosent fra mai til juni 2016, men falt 7,7 prosent i samme periode i fjor. I motsatt retning trakk prisutviklingen på flyreiser som steg 18,4 prosent fra mai til juni 2015, men steg 1,9 prosent i samme periode i år.

1. juni i år ble flypassasjeravgiften innført. I de avgiftsjusterte indeksene forutsettes det at en avgiftsendring umiddelbart veltes fullt over i utsalgsprisene. Isolert sett trakk flypassasjeravgiften KPI-JAE ned med omtrent 0,1 prosentpoeng. Det resterende 0,1 prosentpoenget nedgang skyldes hovedsakelig den ovennevnte prisutviklingen på flyreiser.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker.

 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)