278560
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knri/kvartal
278560
Svak inntektsutvikling for husholdningene
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knri, Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, husholdninger, ideelle organisasjoner, disponibel inntekt, disponibel realinntekt, sparerate, inntekter, utgifter, sparing, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true
Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,6 prosent i 4. kvartal 2016 viser sesongjusterte tall.

Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap4. kvartal 2016

Kvartalsvis inntekts– og kapitalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle hovedsektorer i nasjonalregnskapet.

 

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Svak inntektsutvikling for husholdningene

Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,6 prosent i 4. kvartal 2016 viser sesongjusterte tall. Konsumutgiftene økte noe mer og førte til en lavere sparing i samme periode.

Husholdninger. Sesongjusterte tall. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Lønnsinntekter367 961368 245375 897375 519
Disponibel inntekt337 849339 216344 442346 465
Konsum330 024333 205334 318336 696
Sparing26 23723 44028 69628 191
Sparerate (i prosent)7,46,67,97,7
Disponibel realinntekt, vekst-4,21,41,7-0,4

Den disponible inntekten til husholdningene var om lag 2 milliarder kroner høyere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med kvartalet før. Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, var tilnærmet uendret. Inntekter fra pensjoner og stønader gikk derimot opp 1,9 prosent, eller rundt 2 milliarder kroner, fra 3. til 4. kvartal i fjor. Formuesinntektene økte mer enn formuesutgiftene og bidro til å trekke disponibel inntekt opp.

Konsumet økte noe mer enn disponibel inntekt, og med uendret korreksjon for sparing i pensjonsfond førte dette til at husholdningenes sparing i 4. kvartal var lavere enn kvartalet før. Den sesongjusterte spareraten gikk ned 0,2 prosentpoeng til 7,7 prosent.

Lavere disponibel realinntekt i 2016.

Foreløpige tall viser at den disponible inntekten økte med 1,5 prosent i 2016. Regnet per innbygger var økningen kun 0,6 prosent, som ga en disponibel inntekt per person på 261 000 kroner. Lønnsinntekter økte med 1,8 prosent i 2016, som er den laveste lønnsøkningen siden 1989. Likevel hadde lønnsinntekter sammen med økte pensjoner og stønader de største bidragene til utviklingen i disponibel inntekt. Husholdningenes disponible realinntekt gikk ned med 1,7 prosent i 2016.

Den svake utviklingen i disponibel inntekt må sees i sammenheng med høyt mottatt aksjeutbytte i 2015, og ser man på disponibel inntekt eksklusive aksjeutbytte var denne 4,3 prosent høyere i 2016 enn året før.

Sparing i husholdningene endte på 105 milliarder i 2016. Dette tilsvarer en sparing på 20 000 kroner per person. Husholdningenes årlige sparerate er foreløpig beregnet til 7,3 prosent i 2016, som er godt under nivået på 10,8 i 2015. Spareraten i 2016 er imidlertid bare 1 prosentpoeng lavere enn snittet de siste 5 årene.

Økt disponibel inntekt for ikke-finansielle foretak

Driftsresultatet til ikke-finansielle foretak har gått ned de siste årene, og den negative utviklingen fortsatte i 2016. Nedgangen fra 2015 var på over 70 milliarder kroner. Lavere formuesutgifter, spesielt utbetalt utbytte, sammen med reduserte skatter bidro derimot til en høyere disponibel inntekt og netto-finansinvestering for foretakene.

Lavere driftsresultat i foretakssektoren førte til reduserte skatteinntekter for offentlig forvaltning i 2016. Det var særlig skatt på petroleumsvirksomhet som gikk ned. Reduserte formuesinntekter bidro også negativt. Samtidig økte utbetalinger av pensjoner og stønader og offentlig konsum, noe som bidro til at sparingen i offentlig forvaltning endte på 161 milliarder, ned i underkant av 80 milliarder sammenlignet med 2015.

Fortsatt nedgang i disponibel realinntekt for Norge

Norges disponible realinntekt falt 2,9 prosent i 2016, og det var bytteforholdet overfor utlandet som bidro mest til nedgangen. Prisutviklingen på olje og gass er viktig for utviklingen i bytteforholdet og reduserte priser på olje og gass trakk disponibel realinntekt ned med 4,1 prosentpoeng. Endringen i bytteforholdet bidro samlet sett med 4,3 prosentpoeng av nedgangen. Økt produksjon bidro til å trekke opp disponibel realinntekt med 1 prosentpoeng, mens endring i rente- og stønadsbalansen hadde et positivt bidrag på 0,4 prosentpoeng.

For mer om bidragene til disponibel realinntekt, se tabell 41 under årlig nasjonalregnskap.

Revisjoner for tidligere kvartaler

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2016 er ny informasjon innarbeidet for de tre første kvartalene i 2016. I tillegg er nye tall for petroleumsskatt i 2015 tatt inn til denne publiseringen. Totalt for året 2015 er skattene revidert ned rundt 14 milliarder. Det betyr at sparingen i offentlig forvaltning er nedjustert, mens sparingen i foretakene er tilsvarende oppjustert.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Resultatene fra kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap bygger på beregninger der datagrunnlaget er foreløpig. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet. Ny informasjon innarbeides fortløpende og vil medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. Det kvartalsvise institusjonelle sektorregnskapet avstemmes fortløpende mot kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR).Ved oppdatering av ujusterte serier for de siste kvartalene kan de tilbakegående sesongjusterte seriene endre seg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB