Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt vekst i fastlandsøkonomien

  Etter en vekst på 0,4 prosent i 4. kvartal 2016 gikk bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge opp med 0,6 prosent i 1. kvartal 2017. Dette er litt høyere enn anslått trendvekst.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Bedringstegn tross reduserte ordrereserver

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 19 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, men fallet ser ut til å flate ut. Ordretilgangen viste en oppgang på 21 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi

  Rapporter 2017/09

  Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG.

  Publikasjon
 • Spor av optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av indust...

  Artikkel
 • Long term impacts of class size in compulsory school

  Discussion Papers no. 858

  Publikasjon
 • Labor supply analysis with non-convex

  Discussion Papers no. 857

  Publikasjon
 • Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 1/2017

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Økonomiske analyser 1/2017

  Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen og at den internasjonale etterspørselen tar seg litt opp. Betydelig privat og offentlig gjeld i mange land bidrar til at oppsvinget blir svært moderat.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2017

  De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svak vekst i disponibel realinntekt. Inntektsforskjellene øker mellom de rikeste og fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen.

  Artikkel
 • Økonomisk vekst

  Økonomiske analyser 1/2017

  Inntekten har falt de siste syv årene, og var i 2016 12 prosent lavere enn toppnivået i 2008. Dette kapittelet gjennomgår hva som har bidratt til det som var en enorm vekst fram til 2008, samt hvilke komponenter som trakk inntekten ned deretter.

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2017

  Inntektsulikheten i Norge øker. Men den er lavere når verdien av offentlige tjenester inkluderes i inntektsmålet, og andelen fattige i Norge blir nesten halvert når man går fra vanlige inntektsmål til mål som inkluderer verdien av slike tjenester....

  Artikkel
 • Phasing out coal and phasing in renewables – good or bad news for arctic gas producers?

  Discussion Papers no. 856

  Publikasjon
 • Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet

  Notater 2017/14

  Dette notatet er en oppfølging av en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere prisdata til bruk i nasjonalregnskapet.

  Publikasjon