115840
115840
omssb
2013-06-04T10:10:00.000Z
no

Vår virksomhet: En institusjon som teller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.

Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Både privatpersoner, næringsliv, myndigheter, medier, utdanningsinstitusjoner og forskere skal ha glede og nytte av norsk offisiell statistikk. 

Faglig uavhengig

SSB er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven , men er faglig sett en uavhengig organisasjon. Dette innebærer av vi selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje.

Stort eget forskningsmiljø

SSB er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling . Den utgjør et av de største forskningsmiljøene i landet og består av omtrent 100 forskere. Avdelingen utvikler statistiske metoder og utnytter statistikken til analyse og forskning .

Internasjonalt samarbeid

SSB deltar aktivt i det internasjonale statistikksamarbeidet . Samarbeidet har som mål å sikre sammenlignbar statistikk på tvers av landegrensene. Samarbeidet skjer gjennom det stadig mer omfattende EØS-samarbeidet og gjennom internasjonale organisasjoner som OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), FN (Forente Nasjoner), IMF (det Internasjonale pengeforbundet), ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen) og UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon).

SSB driver også med statistisk rådgiving overfor land med mangelfulle statistikksystemer. Målet er å utvikle og forbedre offisiell statistikk.

Høy kvalitet og strenge krav til personvern

SSB skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. All statistikk fra SSB skal være relevant, aktuell, nøyaktig og tilgjengelig. Dette skal oppnås under strenge krav til at personvernet er ivaretatt.