305904
305904
friartikkel
2017-04-25T13:24:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data fra lønnsstatistikk 1997-2014

Publisert:

Trenger du data om lønnsmottakeres månedslønn, med lønnskomponenter som avtalt månedslønn, overtid, bonus og uregelmessige tillegg? Her får du en oversikt over data og variabler innenfor lønnsområdet som du kan låne av SSB.

For å bestille data om lønn, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for lønn (Excel). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Data om lønn

Opplysningene om lønnsforhold som er tilgjengelig for utlån er satt sammen av datagrunnlaget til de publiserte lønnsstatistikkene for perioden 1997 til 2014. I offentlig sektor er statistikken basert på fulltelling fra registerdata, ellers er det utvalgstellinger innenfor privat sektor.

Opplysninger om lønnsforhold omfatter en rekke variabler som er koblet sammen og revidert for å gi en utfyllende beskrivelse av lønnsforholdene i ulike næringer, forskjellige steder i landet og fordelt på yrker, kjønn og utdanning:

  • Data er på individnivå og omfatter lønnskomponenter med knytning til en lokal virksomhet og juridisk enhet foretak. Kjennetegn til den lokale virksomheten er koblet på fra Virksomhets- og foretaksregisteret.
  • Data om privat sektor er basert på separate utvalg av foretak for hver årgang og innen hver næring. Tellingstidspunktet er 1. september eller 1. oktober avhengig av næring.
  • Datagrunnlaget for offentlig sektor er hentet fra registerinformasjon fra henholdsvis Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) for statlig ansatte og Personaladministrativt Informasjonssystem (PAI) for kommunalt ansatte (inkl. Skoleverket fra og med 2004). Før 2004 ble ansatte i skoleverket rapportert inn til Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS).

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du under omtale av lønnsstatistikken, «Om statistikken» og i en egen dokumentasjon utarbeidet for bruk av denne datasamlingen til forskning.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.

Tabeller

Kontakt