287418
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
287418
statistikk
2017-04-21T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 254

konkursar i første kvartal 2017

Opna konkursar
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Opna konkursar i alt1 3529981 0311 254
Føretakskonkursar956713785935
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak396285246319
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd419283276370
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner259185228247

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter fylke og kvartal

Opna konkursar, etter fylke og kvartal
20162017
I alt1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016I alt1. kvartal 2017
I alt4 5441 1631 3529981 0311 2541 254
 
Østfold248636159657676
Akershus48611715899112132132
Oslo820181264172203184184
Hedmark127354526213131
Oppland121363525253535
Buskerud250817545497070
Vestfold199565550386565
Telemark137403923353939
Aust-Agder99342719192222
Vest-Agder182514638476060
Rogaland388891268984111111
Hordaland605159182155109155155
Sogn og Fjordane4213811101010
Møre og Romsdal193495236565454
Sør-Trøndelag223585654557979
Nord-Trøndelag78222318153434
Nordland176434836494949
Troms - Romsa118273631243434
Finnmark - Finnmárku5091612131313
Svalbard1000100
Ikkje opplyst1000111

Tabell 2 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
1. kvartal 20161. kvartal 2017
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt854309935319
 
Jordbruk, skogbruk og fiske76910
Bergverksdrift og utvinning1020
Industri436407
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1230
Byggje- og anleggsverksemd212130243127
Varehandel, reparasjon av motorvogner2112321829
Transport og lagring35385545
Overnattings- og serveringsverksemd103101075
Informasjon og kommunikasjon267314
Finansierings- og forsikringsverksemd5070
Omsetning og drift av fast eigedom362442
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting56146316
Forretningsmessig tenesteyting63265835
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning6283
Helse- og sosialtenester6368
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1113119
Anna tenesteyting2510277
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst517312

Tabell 3 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
1. kvartal 20161. kvartal 2017
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 1633 778 9663 2601 2546 852 5843 820
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8543 624 7273 0469356 630 0333 543
 
Jordbruk, skogbruk og fiske718 199219159 7304
Bergverksdrift og utvinning1:02:200
Industri43313 08931940414 007313
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:23:55
Byggje- og anleggsverksemd212772 8125762431 137 9841 019
Varehandel, reparasjon av motorvogner2111 425 8231 172218882 034517
Transport og lagring35161 65347551 352 956492
Overnattings- og serveringsverksemd103231 253283107271 164411
Informasjon og kommunikasjon2636 867473166 60471
Finansierings- og forsikringsverksemd5952708
Omsetning og drift av fast eigedom3644 08364438 30920
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting56183 79211663136 59499
Forretningsmessig tenesteyting63382 43937458142 065232
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning62141283 5019
Helse- og sosialtenester67 06611634415
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar115 925161130 60337
Anna tenesteyting2527 064382724 22741
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst5:43:..
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar309154 239214319222 551277
 
Jordbruk, skogbruk og fiske612 23471012 39511
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri62 916476 7078
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:1000
Byggje- og anleggsverksemd13066 9008512765 93077
Varehandel, reparasjon av motorvogner238 947132930 88239
Transport og lagring3827 924354557 35971
Overnattings- og serveringsverksemd1011 7201357 77211
Informasjon og kommunikasjon72 114341 8714
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom2:02:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting146 03191618 60110
Forretningsmessig tenesteyting269 492273513 70520
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning2:13:1
Helse- og sosialtenester3:2806
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar131 103691 0027
Anna tenesteyting103 757872 6576
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst173000122 0966

Tabell 4 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
1. kvartal 20161. kvartal 2017
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt813408197794199885473186884098
 
Østfold37248104523510322
Akershus7947208137740147412
Oslo1347538687144793515213
Hedmark229722219114121
Oppland2714542230186330
Buskerud56321522550288617
Vestfold38198308422511510
Telemark2615340430196302
Aust-Agder327104381262103
Vest-Agder30157224331211424
Rogaland6015174188944188514
Hordaland10830281852010850277816
Sogn og Fjordane9370131933012
Møre og Romsdal3645735381934210
Sør-Trøndelag381611325663910836
Nord-Trøndelag1917212322134401
Nordland3411762634148543
Troms - Romsa2113532319105301
Finnmark - Finnmárku7810111181101
Svalbard000000000000

Tabell 5 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
1. kvartal 20161. kvartal 2017
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 16330908121033801 25431918850038110
 
Østfold632503700100761905200410
Akershus11733079005001324607700630
Oslo1813801331063018433014400520
Hedmark351002200300311101900100
Oppland3680270010035503000000
Buskerud812205600210701705000300
Vestfold561603800110651704200510
Telemark40140260000039903000000
Aust-Agder34203200000221001200000
Vest-Agder512003000100602603300100
Rogaland8925060003101111608900240
Hordaland1594601080032015542010800500
Sogn og Fjordane13209002001010900000
Møre og Romsdal491203600100541303800300
Sør-Trøndelag581903800100791206600100
Nord-Trøndelag22301900000341102200100
Nordland43603400300491403400100
Troms - Romsa27602100000341501900000
Finnmark - Finnmárku92070000013111100000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst000000000110000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB