Om Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)

1. Innledning

2. Om produksjon av datasamlingen

3. Innhold

4. Kvalitet

5. Dokumentasjon

6. Kontaktpersoner for faglige spørsmål

1. Innledning

Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) er Statistisk sentralbyrås (SSB) register over alle foretak (juridiske enheter) og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge. VoF skal være et heldekkende og kvalitetssikret register, og utgjøre en felles populasjon for den økonomiske og næringsmessige statistikken samt personstatistikken.

2. Om produksjon av datasamlingen

Administrative opplysninger

VoF er et av flere registre som er knyttet til Enhetsregisteret (ER) i Brønnøysundregistrene (BR). De øvrige tilknyttede registrene til ER er:

- Foretaksregisteret, Brønnøysundregistrene

- Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, NAV (tidligere Rikstrygdeverket)

- Merverdiavgiftsmanntallet, Skattedirektoratet

- Skattemanntallet for etterskuddspliktige, Skattedirektoratet

- Stiftelsesregisteret, Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde

Alle tilknyttede registre inngår i et samspill med ER. Dette innebærer for registrene en rett og en plikt til å bruke ER. Hensikten med samspillet er å skape et "spleiselag" hvor resultatet er et heldekkende register på virksomhetssiden, og med mer oppdaterte variabler. Samspillet har i aller høyeste grad ført til at konsistensen mellom ulike registre og kvaliteten på populasjonene og variablene er hevet betydelig. Samspillet rundt ER reguleres gjennom Lov om Enhetsregisteret (ER).

Et grunnelement i samspillet er at en melding skal sendes én gang til ett sted og dette registeret er igjen ansvarlig for å bringe dette til ER. Hvert tilknyttet register oppdateres deretter via ER med den samme informasjonen. Hvilket register som gjennomfører hvilke endringer påvirkes av hvert registers kontrollansvar. Kontrollansvaret for de ulike virksomheter og kjennemerker er avtalt og regulert særskilt.

SSB har adgang til å levere informasjon til ER for å ivareta det kontrollansvaret SSB har tatt på seg. Dette er regulert gjennom Statistikkloven og tillatelse fra Datatilsynet av 16.03.2006.

BRs kontrollansvar i samspillet omfatter i hovedsak formalkontroll av juridisk enhet. SSBs kontrollansvar omfatter virksomhetsenheten, dvs. den funksjonelle delen av virksomheten, samt å sikre at strukturen i og knytningen til den juridiske enheten er korrekt. Dette er enheter som det bl.a. skal rapporteres ansatte på til Arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret til Rikstrygdeverket (RTV). Videre har SSB kontrollansvaret for nærings- og sektorkodene, samt alle enheter og strukturen innenfor offentlig sektor. SSB formidler også ansattetall fra RTV til Enhetsregisteret (ER).

Denne arbeidsdelingen mellom BR og SSB ble endret i 2004 da BR fikk ansvaret for små enheter - også næringskoding - mens SSB i større grad har ansvaret for de store enhetene innenfor privat og offentlig sektor samt konsernrelasjonene.

Eksternt er det viktigste samarbeidsorganet "Samarbeidsforum for Enhetsregisteret". Her er hvert tilknyttet register representert. I SSB er samarbeidet rundt populasjonsforvaltningen i VoF organisert ved et Rådgivende utvalg, samt to arbeidsgrupper som alle er bredt sammensatt. I tillegg etableres det arbeidsgrupper på mer ad-hoc basis, etter behov.

Datakilder

Ajourholdet og kvalitetssikringen av VoF (ER) utføres i et samarbeid både eksternt og internt i SSB.

Samtlige tilknyttede registre vil være kilder til ajourholdet av VoF gjennom oppdateringen via ER.

Den enkelte enhet har en lovpålagt meldeplikt om endringer til ER.

Kilder ellers er bl.a. opplysninger hentet fra SSBs ulike undersøkelser til foretak og virksomheter. SSB har også en del direktekontakt med enhetene, og gjennomfører ulike prosjekter som er relevant for kvaliteten både for populasjonssiden og variabelsiden.

Variabler i VoF som er hentet inn fra andre administrative datakilder enn ER er:

- Antall ansatte. Termindata fra Risktrygdeverket

- Sysselsetting. SSBs strukturundersøkelser og registerberegninger foretatt av Seksjon for statistiske populasjoner

- Omsetning. SSBs strukturundersøkelser og registerberegninger foretatt av Seksjon for statistiske populasjoner

Metode for oppretting og ajourhold mv.

VoF oppdateres døgnkontinuerlig fra Brønnøysundregistrene med samtlige endringer som er rapportert til tilknyttede registre eller ER.

Ajourholdet er basert på meldinger fra enhetene selv direkte til ER, samt på tilbakemeldinger fra de tilknyttede registre som er i kontakt med enhetene i samband med sine ulike forvaltningsoppgaver. Systemet er lagt slik opp at det skal være kontakt med samtlige enheter minst én gang i året (SSBs undersøkelser, RTVs årskontroll, terminoppgaver i moms m.m.).

SSB har videre utviklet et såkalt overvåkingssystem som følger opp om enhetene har aktivitet eller ikke i form av vare- eller tjenesteproduksjon, gjennom å sette sammen informasjon fra en rekke administrative datakilder. Slik sett er det mulig å skille mellom juridiske enheter med aktivitet og enheter uten aktivitet.

Det foregår løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter og foretak i VoF. Næringsendringer skal rapporteres av enheten selv (melding om foremålsendringer) til ER. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med foretakene i SSB sine strukturundersøkelser, og gjennom andre administrative kilder som Rikstrygdeverkets årskontroll.

I tillegg har SSB en rekke utleverings-/oppdateringsavtaler med ulike brukere i offentlig og privat sektor, der det er utviklet systemer (ad-hoc) for tilbakemeldinger av feil og mangler.

3. Innhold

Enhet

Foretak og virksomheter

Foretak: I Standard for næringsgruppering (SN2002) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som ett foretak.

Bedrift (virksomhet): I SN2002 er bedrift (nå virksomhet) definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Populasjon

Alle foretak og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Liste over relevante variabler

Rekordtype

Organisasjonsnummer bedrift

Organisasjonsnummer foretak

Offisielt navn del 1

Offisielt navn del 2

Offisielt navn del 3

Offisielt navn del 4

Offisielt navn del 5

Redigert navn

Karakteristikk

Utsendingsadresse del 1

Utsendingsadresse del 2

Utsendingsadresse del 3

Postnummer Utsendingsadresse

Poststed Utsendingsadresse

Postadresse del 1

Postadresse del 2

Postadresse del 3

Postnummer postadresse

Poststed postadresse

Kommune postadresse

Forretningsadresse

Husnummer forretningsadresse

Undernummer forretningsadresse

Postnummer forretningsadresse

Poststed forretningsadresse

Kommune forretningsadresse

Grunnkrets

X-koordinat

Y-koordinat

Registerenhetstype

Sysselsettingsmerke

Sysselsetting

Omsetningsmerke

Omsetning

Antall ansatte

NACE1

NACE2

NACE3

Institusjonell sektor

Organisasjonsform

Oversendt skifteretten fra Regnskapsregi

Oversendt skifteretten fra Foretaksregis

Meldt tvangsoppløst etter konkursloven

Meldt tvangsoppløst etter aksjeloven

Meldt konkurs

Åpnet akkord

Meldt oppløst

Fusjonsplan

Overtakende selskap ved fusjon

Meldt oppløst for fusjon

Registrert i Foretaksregisteret

Aktivitetskode

Kilde for aktivitetskode

Merke for fagseksjon

Foretakets statuskode for bedrifter

Foretaksknytning

Organisasjonsnummer foretaksknytning

Statuskode

Rolletype

Gyldighetsdato

Registreringsdato

Referanse til hjemmeside

Telefonnummer

Telefax

E-postadresse

Konsernknytninger

Opplysninger fra momsoppgaven

4. Kvalitet

Feil og usikkerhet

Måle- og bearbeidingsfeil

Ikke relevant

Frafallsfeil (hvis "datasamlingen" er en undersøkelse og ikke et register)

Ikke relevant.

Dekningsfeil (gjelder registre)

Virksomhets- og foretaksregisteret inneholder alle foretak og virksomheter i Norge.

Andre feil

I tillegg til god oversikt og orden med den relevante "aktive" populasjonen, samt strukturer og sammenhengen mellom de ulike enhetstypene, er det viktig at registeret inneholder klassifiseringsvariable med tilstrekkelig kvalitet slik at de ulike statistikkbehovene blir ivaretatt. Dette er bl.a. adresse, næring, sektorkode, organisasjonsform, status, typekode, omsetning, sysselsetting, eierskifter/knytninger mv. Feilregistreringer og manglende opplysninger kan likevel forekomme. Det kjøres kontinuerlige kvalitetskontroller, og feil og mangler dokumenteres internt.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes at endringer kan bli registrert noe tid etter at de har inntruffet.

Populasjonen av aktive foretak blir kvalitetssikret, blant annet gjennom direkte kontakt med enheter i samband med datafangsten til strukturstatistikkene, og gjennom kopling mot administrative register i Overvåkingssystemet for virksomheter i VoF. Opphør av virksomhet blir normalt registrert i etterkant. Alle faktiske opphør i løpet av en periode er derfor ikke nødvendigvis registrert til enhver tid, men kan registreres med inntil 2 års etterslep. En konsekvens av dette er at opphørstall normalt vil være for lave, mens bestandstallene vil være tilsvarende for høye.

Også nyregistreringer skjer i noen tilfeller i etterkant. I samband med nyregistreringer skal oppgavegiver opplyse om dette er en ny virksomhet eller et eierskifte. Der slike opplysninger mangler, blir det gjennomført dublettkontroll mot eksisterende foretak for å identifisere eventuelle eierskifter. Alle eierskifter blir ikke fanget opp i disse rutinene.

Aktualitet

VoF oppdateres hvert døgn via linje fra Brønnøysundregistrene.

Fra 1966 er det lagret et situasjonsuttak (årsfil) for hver årgang frem til 1997. Fra 1997 er det lagret 2 situasjonsuttak fra VoF hver måned.

Informasjon om grunnkrets og koordinat oppdateres hvert kvartal og lagres som situasjonsfiler.

Sammenliknbarhet og sammenheng

(konsistens)

Fram til etableringen av ER i 1995 var VoF et internt register der omfanget ble bestemt ut fra behovene for utvalgte statistiske undersøkelser, i hovedsak i form av årlige strukturundersøkelser. Hovedvekten lå på virksomhetene. I tillegg kom de 10-årige virksomhetstellingene (= bedriftstellingene), der den siste ble gjennomført i 1974. I dag er VoF heldekkende og løpende oppdatert for alle relevante områder.

Utviklingen i omfanget ser slik ut:

1963: 96 000 virksomheter

1974: 200 000 juridiske enheter 220 000 virksomheter

1995: 410 000 juridiske enheter 430 000 virksomheter

2003: 640 000 juridiske enheter 470 000 virksomheter

Av dette ca. 425 000 juridiske enheter med aktivitet

2007: 784 000 juridiske enheter 487 000 virksomheter

Av dette ca. 431 000 juridiske enheter med aktivitet

2013: 996 000 juridiske enheter 531 000 virksomheter

Av dette ca. 496 000 enheter med aktivitet

Veksten i omfanget er ikke uttrykk for en reell vekst i virksomhetsnivået, men er et resultat av et langsiktig systematisk kvalitetsarbeid for å gjøre VoF/ER til et heldekkende registersystem. I tillegg til den kraftige økningen i selve omfanget, er det også lagt inn flere typer av enheter og nye kjennemerker i registeret for å tilfredsstille ulike statistiske og administrative behov, bl.a. regulert gjennom Rådsforordninger fra Eurostat.

Hyppigheten i endringer i populasjonen er også økende. Vi regner med at ca. 50 prosent av massen omfattes av endringer i løpet av et år, inkludert tilganger og avganger.

Omfanget av juridiske enheter uten aktivitet er stadig økende og utgjør i underkant av 500 000 enheter i ER i 2013. Dette er enheter det er viktig å holde utenfor populasjoner av enheter med aktivitet.

5. Dokumentasjon

Bedrifts- og foretaksregisteret. Regler og rutiner for ajourhold

Dokumentasjon av registrering av selvstendige i 2000 - kriterier for opplasting og oppfølging

Overvakingssystemet for bedrifter i BoF

Stedfesting av bedrifter i BoF

Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) (pdf)

6. Kontaktpersoner for faglige spørsmål

Camilla Torp, tlf. 62 88 55 48, e-postadresse: cat@ssb.no