Nyhetsarkiv

Nyheter siste 30 dager

 • Almost one in seven registered hunters are women

  In total, 493 000 Norwegian hunters were registered in the official Register of hunters at the end of the hunting year 2016/2017. Women accounted for almost 14 per cent.

   

 • Registrerte kjøretøy

  Ved inngangen til 2017 var det registrert 97 500 el-personbiler i Norge, og i løpet av 1. kvartal har antallet passert 100 000. I alt var det 2,1 prosent flere personbiler enn på samme tidspunkt året før, mens antall el-biler økte med over 40 prosent.

 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

  I 2016 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret siden 2015. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom nye og brukte eneboliger.

 • Satellittregnskap for turisme

  Utenlandske turister brukte vel 45 milliarder kroner i Norge i 2015 ifølge foreløpige beregninger. Deres turistkonsum i Norge utgjorde 28,6 prosent av det totale turistkonsumet, mot 26,3 prosent i 2013.

 • Byggeareal

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 2 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall.

 • Sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,4 prosent i 4. kvartal 2016. Det er en svak økning sammenlignet med 3. kvartal 2016 da andelen var på 6,3 prosent.

 • Mjølkeproduksjonen ikke det den en gang var

  Mjølkeproduksjonen regnes av mange som ryggraden i norsk jordbruk. Mjølk er det enkeltproduktet som gir størst inntekter, men betydningen er fallende.

 • Eksport av laks

  I veke 11 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 61,98 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Frå oktober 2016 til januar 2017 gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned med 0,6 prosentpoeng, til 4,2 prosent. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

 • Sysselsetting, registerbasert

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsatte derimot med 0,2 prosent.

 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Delindeksene for alle fartøygruppene viste en oppgang i totalkostnadene i 4. kvartal 2016 sammenliknet med forrige kvartal. Den største økningen hadde fartøygruppen andre fraktefartøy, hvor kostnadene steg med 2,4 prosent fra 3. kvartal 2016.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

 • Barnehager

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

 • Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester i produksjonsindeksen 2005-2016

  Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen

  Oljeinvesteringenes sterke vekst i perioden 2011-2014 og investeringsnedgangen i 2015 og 2016 har gitt store utslag i norsk industriproduksjon. Mens resten av industrien har hatt en relativt stabil utvikling, har petroleumsrettet leverandørindustri vært styrende for endringer i den samlede industriproduksjonen.

 • Utanrikshandel med tenester

  Noregs eksport av tenester auka med 15 prosent frå 3. til 4. kvartal 2016, og enda på 58 milliardar kroner. Tenesteimporten enda på 61 milliardar kroner, som var ein liten auke frå 3. kvartal. Som tidlegare i 2016 var det framleis et underskot i tenestebalansen med utlandet i 4. kvartal.

 • Sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel samanlikna med februar i fjor.

 • Prisindeks for nye boliger

  Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015. Prisøkningen var størst for nye blokkleiligheter og småhus.

 • Spesialisthelsetjenesten 2005–2015

  Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

 • Hjortejakt

  Det ble felt 37 700 hjort i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en økning på 4 000 dyr fra forrige jaktår. Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta avtar. I alt ble det felt om lag 7 000 flere hjort enn elg.

 • Elgjakt

  I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

 • Kostnadsindeks for buss

  Kostnadsindeksen for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

 • Skatterekneskap

  Hittil i år er det betalt inn 127 milliardar i skatt i Noreg. Dette svarar til ein auke på 208 millionar kroner samanlikna med dei to fyrste månadane i 2016.

 • Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

  Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

 • Elgjakt

  I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

 • Utenrikshandel med varer

  Handelsoverskuddet i februar endte på 23,5 milliarder kroner og mer enn doblet seg fra februar i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene.

 • Godstransport på kysten

  Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i Norge i 4. kvartal 2016. Dette var 1,6 prosent, eller 0,7 millioner tonn, mindre enn i 4. kvartal 2015.

 • Kommuneregnskap

  14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016. Samtidig har kommunene svært høye pensjonsforpliktelser og lånegjelden i kroner per innbygger øker.

 • Fylkeskommuneregnskap

  Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene ble på 5 prosent i 2016, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Dette er forårsaket av en sterkere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene for 2016. En bedret skatteinngang bidro vesentlig til dette.

 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

 • Eksport av laks

  I veke 10 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 58,36 kr/kg, ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka før.

 • Sysselsette i kommunal sektor

  Talet på sysselsette i kommunane har passert ein halv million og utgjorde 507 000 personar i 4. kvartal 2016. Dette er knappe 2 prosent fleire enn på same tid i 2015.

 • Reiseundersøkelsen

  Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst én overnatting i 4. kvartal i fjor. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

 • Veitrafikkulykker med personskade

  I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker i Norge. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg auka med 0,7 prosent frå januar 2017 til februar 2017.

 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene.

 • Finansielle sektorregnskaper

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer i 2016 er beregnet til minus 32 milliarder kroner. Dette er ned fra minus 12 milliarder kroner i 2015 og kan i stor grad forklares av økt låneopptak og reduserte investeringer i bankinnskudd. Også lavere investeringer i utlån og unoterte aksjer har betydning.

 • Spania mest populære reisemål for nordmenn

  Med nesten 1,3 millioner reiser i fjor var Spania for første gang det mest populære utenlandske reisemålet for nordmenn. Vårt naboland Sverige kom på andreplass.

 • Reiseundersøkelsen

  Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst én overnatting i 4. kvartal i fjor. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

 • Helseregnskap

  Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015.

 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12 000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp med 0,9 prosent fra januar til februar. En av grunnene var høyere pris på gass og strøm, der sistnevnte økte med 1,5 prosent. I februar lå strømprisene 30 prosent høyere enn samme måned i fjor. Prisoppgang på fisk og korn var også med på å dra opp PIF.

 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  PPI steg med 2,7 prosent fra januar til februar. Økte priser innen flere store eksportnæringer, blant annet fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter, gjorde sitt for å løfte PPI. Den viktigste bidragsyteren var imidlertid høyere gasspris.

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,3 prosent frå januar til februar i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,2 prosent, mens materialkostnadene auka med 0,3 prosent i same periode.

 • Konsumprisindeksen

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

 • Harmonisert konsumprisindeks

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,0 (2015=100) i februar, ein oppgang på 0,5 prosent frå januar. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,7 prosent i februar, ned 0,2 prosentpoeng frå januar.

 • Economic trends for Norway and abroad

  Slightly brighter times ahead

  The fall in investments in the petroleum industry is waning, exports are increasing and private demand is picking up. These factors combined will soon lead to a cautious upturn in the Norwegian economy. Following a considerable decline last year, real wages will rise slightly this year and in the next few years.

 • Konjunkturtendensene til Norge og utlandet:

  Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

 • Alkoholomsetning

  I 2016 ble det registrert omsatt 25,8 millioner liter ren alkohol i Norge. Dette er 537 000 liter eller 2,1 prosent mer enn i 2015. Omsetningen av øl, vin og rusbrus økte, mens brennevin gikk ned.

 • Fødte

  I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn.

 • Døde

  Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner. Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

 • Eksport av laks

  I veke 9 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,55 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Renter i banker og kredittforetak

  Utlånsrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 2,49 prosent, mens utlånsrenta på utestående boliglån økte med 0,07 prosentpoeng til 2,56 prosent i januar 2017.

 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har vore nesten uendra dei siste åra. Best er kvinnene representert i Finnmark der 23 prosent av styremedlemmane i aksjeselskapa er kvinner. Troms og Nordland følgjer deretter, kvar med 20 prosent.

 • Interaktivt kommunekart

  Kjønnslikestilling på kartet

  Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i 4. kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent i forhold til 4. kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 var det en nedgang i driftsmarginen på 6 prosent.

 • Grensehandel

  Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken .

 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 1,8 prosent i perioden november 2016-januar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå desember 2016 til januar 2017, var det ei lita oppgang på 0,2 prosent.

 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Industriomsetningen gikk opp med 0,4 prosent i perioden november 2016-januar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2016 til januar 2017 var det også en oppgang på 3,4 prosent.

 • Tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre

  Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

  Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014, og denne pensjonen er en viktig inntektskilde.

 • Industriproduksjon 2016

  Flaggskip mot strømmen

  Papirindustrien, som tradisjonelt var ett av norsk industris flaggskip, lignet i mange år en skrøpelig papirbåt. Men mens det går tungt for oljenæringen, har papirprodusentene igjen levert gode resultater: 8 prosent produksjonsøkning i 2016.

 • Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert

  Utslipp av klimagasser fordelt på landets fylker er beregnet på nytt for årene 2009, 2011, 2013 og 2015. De fylkesfordelte utslippene utgjør rundt to tredeler av de nasjonale utslippene fordi ikke alle utslipp lar seg fordele til fylkene.

 • Etterforskede lovbrudd

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i løpet av 2015, som er 5,8 prosent færre enn året før. De seneste årene har spesielt de under 30 år i stadig mindre grad blitt siktet for lovbrudd, en trend som fortsatte i 2015.

 • Anmeldte lovbrudd

  I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014. Tar vi høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i de 24 årene vi nå har hatt med denne typen statistikk.

 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Førebels indeks for totale arbeidskraftskostnader i industri syner ein auke på 1,9 prosent frå 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. Dette gir ei endring frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 på 2,4 prosent.

 • Areal av land og ferskvatn

  Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

 • Elektrisitet

  Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for januar er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

 • Banker og kredittforetak

  Balansen for banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt publiseres månedlig i Statistikkbanken. For finansieringsselskaper publiseres utlån månedlig, og balansen for mars, juni, september og desember.

 • Investeringsindeks for detaljhandel

  Investeringsindeks for detaljhandel publiseres hvert kvartal.

 • Selskapers inntekter og fradrag

  Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

   

 • Detaljomsetningsindeksen

  Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på vel 2 prosent fra november til desember. Men den underliggende trenden viser svak nedgang i handelen siden oktober i fjor.

 • Varekonsumindeksen

  Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i januar 2017 enn i desember 2016, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i bilkjøp og mat- og drikkevarer.

 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Etter å ha vakse med 44 300 i 2016 nådde folketalet 5 258 000 ved årsskiftet. Særleg aukande utvandring har gjeve den svakaste veksten på mange år. Syriske statsborgarar var den største gruppa som blei registrert innvandra.

 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.

 • Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Årlig inntekts- og kapitalregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2015 og 2016.

 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,6 prosent i 4. kvartal 2016 viser sesongjusterte tall. Konsumutgiftene økte noe mer og førte til en lavere sparing i samme periode.

 • Eksport av laks

  I veke 8 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,20 kr/kg, ei lita nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i  Statistikkbanken .

 • Utenriksregnskap

  Driftsbalansen overfor utlandet var på 59 milliarder kroner i 4. kvartal 2016, 40 milliarder høyere enn i 3. kvartal. For året totalt sett var overskuddet på driftsbalansen 152 milliarder kroner mot 270 milliarder i 2015.

 • Fordringer og gjeld overfor utlandet

  Norges nettofordringer overfor utlandet steg med 380 milliarder kroner fra 3. kvartal 2016 og var ved utgangen av 4. kvartal oppe i 6 315 milliarder. Dette skjedde etter en mindre nedgang i nettofordringene fra 2. til 3. kvartal.

 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Kortsiktig gjeld som ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet gjekk ned med 132 milliardar kroner frå 3. til 4. kvartal 2016. Samanlikna med same kvartal føregåande år, var det ein nedgang på 92 milliardar kroner.

 • Kredittindikatoren K3

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,6 prosent fram til utgangen av desember 2016, opp fra 2,3 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

 • Kredittindikatoren K2

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,9 prosent måneden før.

 • Pengemengde

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,5 prosent fram til utgangen av januar 2017, opp fra 5,4 måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,2 prosent i samme periode, ned fra 4,1 prosent fram til utgangen av desember.

 • Barn i lavinntektshusholdninger

  Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og var på 10 prosent i 2015, mot 9,4 prosent året før. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

 • Lønnsindeks

  Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Offentlig forvaltnings overskudd er anslått til 97 milliarder kroner i 2016. Dette er nesten en halvering sammenlignet med overskuddet året før.

 • Elektrisitetspriser

  Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Offentlig forvaltnings overskudd for 4. kvartal 2016 er beregnet til 6 milliarder kroner. For de fire siste kvartalene samlet er overskuddet beregnet til 97 milliarder – nesten en halvering sammenlignet med året år.

 • Verdipapirer

  I løpet av fjorårets siste kvartal økte verdien av de noterte VPS-registrerte aksjene med hele 11,5 prosent. 2016 var et svært godt år i aksjemarkedet, med økte aksjeverdier i tre av fire kvartaler.

 • Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet.

 • Byggeareal

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte tall.

 • Ekteskap og skilsmisser

  I alt blei 22 500 par vigde i 2016. Ikkje sidan 2006 har færre par gifta seg.

 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Totalt folketal her i landet nådde 5 258 000 ved årsskiftet. Talet på utanlandske statsborgarar voks med 21 000 i 2016 til 559 000 busette 1. januar.

 • Eksport av laks

  I veke 7 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,08 kr/kg, ein svak nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Arbeidsstyrken, summen av sysselsette og arbeidslause, gjekk ned med 34 000 frå september til desember 2016. Det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk ned med 22 000 og arbeidsløysa ned med 12 000.

 • Verdipapirfond, kvartalstall

  Markedsverdien av andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,5 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. Størst økning i andelskapitalen var det i aksjefond som alene økte med 45,6 milliarder kroner, mens obligasjonsfond trakk ned.

 • Bygningsmassen

  Bygningsmassen økte netto med snaut 28 000 bygninger i 2016. Akershus stod for den største andel av veksten med 11 prosent.

 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Boligprodusentenes tilgang på nye boligbygg økte med 76 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Ved utgangen av kvartalet var verdien av beholdningen av nye boliger til oppføring 40 prosent høyere enn ett år tidligere.

 • Internett-målinga

  I 4. kvartal 2016 var det 1 965 000 private breibandabonnement i Noreg. Det er 60 000 fleire enn på same tid i 2015. Medianhastigheita på desse breibanda er på rundt 28 Mbit/s.

 • Landbruksundersøkinga

  I perioden 1. august 2015-31.juli 2016 blei det utført 82 millionar timeverk i jord- og hagebruk. Dette utgjer 44 500 årsverk og er 7 prosent færre årsverk enn i 2013.

 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk opp med 81 milliarder kroner fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Samtidig steg overføringene inn til Norge med 43 milliarder kroner.

 • Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

  Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i verdijustert resultat på 19,4 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. En av årsakene er økte erstatningskostnader på 1,9 milliarder kroner.

 • Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen

  I 2016 jobbet 10 prosent av de ansatte regelmessig på søndager, det vil si minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til. Andelen som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene.

 • Sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 622 millionar liter, 12 millionar liter mindre enn i januar 2016. Det vart selt 83 millionar liter bensin, 3 millionar liter mindre enn i januar i fjor. Salet av autodiesel enda på 252 millionar liter, ein auka 9 millionar liter.

 • Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

  Foreløpige tall viser at virksomhetene som driver overnattings- og serveringsvirksomhet, økte omsetningen også i 4. kvartal i likhet med tidligere kvartaler i 2016.

 • Skogeiernes inntekt

  I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

 • Statsgjelden

  Tallene for statsgjelden publiseres i  Statistikkbanken hvert kvartal.

 • Byggeareal

  I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for 27,8 milliarder kroner i 2015, en økning på 12 prosent fra 2014. Målt i faste priser er veksten på 9 prosent. Dette er klart større vekst enn i EU28 og de andre nordiske landene.

 • Omsetning i varehandel

  Vi handlet varer i detaljhandelsbutikkene for nesten 387 milliarder kroner de ti første månedene i 2016. Det er 2,9 prosent mer enn samme periode i 2015.

 • Ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar auka med 3,6 prosent frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. For første gang sidan 2012 ser vi ein oppgang innan olje- og gassnæringa, riktig nok frå eit særs lågt nivå.

 • Skatterekneskap

  Det blei betalt inn 89 milliardar kroner i skatt i Noreg i januar i år. Dette er ein auke på 4,3 prosent frå januar 2016.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

 • Veitrafikkulykker med personskade

  I årets første måned omkom 7 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 6 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i januar.

 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 prosent.

 • Eksport av laks

  I veke 6 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,96 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Bygge- og anleggsvirksomhetene omsatte for 83,5 milliarder kroner i 5. termin 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med samme termin i 2015.

 • Utenrikshandel med varer

  Overskuddet på handelsbalansen var 25,0 milliarder kroner i januar 2017, som er 48,1 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det var en sterk vekst i oljeeksporten på 81,8 prosent, og gasseksporten økte med 16,5 prosent. Den totale importverdien var på 48,8 milliarder.

 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsetninga i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd var på 4,6 milliardar kroner i 5. termin 2016. Dette er 3,2 prosent meir enn i det same tidsrommet i 2015.

 • Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet

  Norske selskap kontrollerte 4 513 føretak i 124 land i 2015. Døtrene i utlandet hadde ei samla omsetning på 1 280 milliardar kroner og over 280 000 sysselsette. Sidan 2014 har total omsetning auka med 4,9 prosent. 70 prosent av dotterselskapa held til i Europa.

 • Renter i banker og kredittforetak

  Utlånsrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,46 prosent, mens utlånsrenta på utestående boliglån var omtrent uendret i desember. Renta på andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,18 prosentpoeng for nye lån og med 0,06 prosentpoeng på utestående lån.