293453
/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
293453
statistikk
2017-07-05T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor;Svalbard
no
avfkomm, Avfall frå hushalda, hushaldsavfall, husrenovasjon, avfallshandsaming, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall, avfallsmateriale (for eksempel papir, glass, plast), gebyrAvfall, Natur og miljø, KOSTRA, Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
true

Avfall frå hushalda

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltal

433

kilo hushaldsavfall per innbyggjar

Hushaldsavfall. Hovudtal.1
I altProsent
2010201520162010 - 20162015 - 2016
1Justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet.
2Levert til materialattvinning inkluderer avfall til kompostering og biogass.
I alt. 1 000 tonn2 0882 2892 2779-1
Kg per innbyggjar4244394332-1
Levert materialattvinning. 1000 tonn.2880867868-10
Levert materialattvinning. Kg per innbyggjar2179166165-8-1
Gebyrinntekter per innbyggjar. Kroner.885953993124

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Hushaldsavfall etter materiale. 1000 tonn.

Hushaldsavfall etter materiale. 1000 tonn.1
1992200220152016
1Alle avfallsmengder er justert for grovavfall og næringsavfall
Hushaldningsavfall i alt1 0121 6132 2892 277
Restavfall926881986977
Papir, papp og drikkekartong57246270260
Glas11376063
Plast0,153740
Metall6,6448490
EE-avfall..274850
Matavfall og anna våtorganisk1,1141181189
Treavfall0,688283284
Park- og hageavfall084164153
Tekstilar1901
Farleg avfall..106263
Utsortert brennbart avfall3434
Anna9427975

Tabell 2 
Hushaldsavfall, etter handsaming. Fylke. 1000 tonn.

Hushaldsavfall, etter handsaming. Fylke. 1000 tonn.1
I altLevert til materialgjenvinningLevert til komposteringLevert til biogassproduksjonLevert til forbrenningLevert til deponeringLevert til anna handtering
1Justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet.
2Materialgjenvinning inkluderer kompostering og biogassproduksjon
199221 01286
200221 6137324923844
20152 289528246941 3236831
20162 2775362281051 3236522
 
2016
Østfold13628739224
Akershus25867211215161
Oslo21854141712670
Hedmark97261294910
Oppland96246115023
Buskerud1483712138141
Vestfold1313620155460
Telemark9220885500
Aust-Agder5814803330
Vest-Agder97201505750
Rogaland1983943010672
Hordaland22048141146110
Sogn og Fjordane4714702611
Møre og Romsdal10724836841
Sør-Trøndelag12631818051
Nord-Trøndelag5815383011
Nordland98211535521
Troms Romsa6112504102
Finnmark Finnmárku314202203

Om statistikken

Statistikken viser mengda avfall frå hushalda som er samla inn i kommunal verksemd. Tala omfattar avfallssortering og avfallshandtering. Statistikken fortel også noko om kva for renovasjonsordningar som er tilbydd innbyggjarane i kommunane. Tala er samla inn via KOSTRA for alle landets kommunar.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Husholdningsavfall: Avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, kasserte møbler mm), også større gjenstander. Reine masser og kloakkslam regnes ikke som husholdningsavfall. Vrakede biler, hjemmekompostert mat- og hageavfall er ikke medregnet i tallene.

Kommunalt avfall: Husholdningsavfall pluss husholdningslignende avfall fra næringslivet.

Gjenvinning: Nyttiggjøring av avfall i form av ombruk, materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse.

Materialgjenvinning: Utnyttelse av avfallet slik at materialet beholdes helt eller delvis. Eksempel er produksjon av skrivepapir fra innsamlet returpapir.

Restavfall: Avfallet som blir igjen etter at reine materialfraksjoner eller blandede brennbare fraksjoner er utsortert . Dette er avfall som går direkte til sluttbehandling i form av deponering eller forbrenning.

Grovavfall: Avfall fra husholdningene som ikke kan leveres i den vanlige avfallsinnsamlingen, men som abonnentene selv må transportere til gjenvinningsstasjoner eller lignende.

Utsortering for gjenvinning: Her menes avfall som husholdningene sorterer ut i hjemmet eller som blir sortert på avfallsplassen. Etter utsortering vil avfallet kunne bli materialgjenvunnet, kompostert, brent med energiutnyttelse eller brukt som fyllmasse. Fra denne behandlingen kan det bli en rest som i de fleste tilfeller går tilbake til deponi.

Våtorganisk avfall: Organisk avfall som er biologisk lett nedbrytbart. Fra husholdningene er det vanligvis matavfall, men kan også inneholde visne blomster, bleier og tørkepapir.

Deponi: Permanent disponeringssted for avfall ved deponering av avfallet på eller under bakken.

Hytteabonnenter: Antall abonnenter tilknyttet hytterenovasjonen i kommunen. For å se antallet for hver kommune: Avfall og Renovasjon - nivå 3 Under ´´Velg variabler:´´ velges ´´Antall hytteabonnenter´´

Årsinnbyggere: Når det skal beregnes kg pr innbygger for kommunene justeres innbyggertallet for hytteabonnenter for å kompensere for det ekstra husholdningsavfall som kommer fra hytterenovasjonen. I snitt blir hver hytte brukt av 3 personer ca 30 dager pr år. Omregnet utgjør 4 hytter 1 ekstra innbygger.

Gjenvinningsstasjoner: Betjente eller ubetjente mottak av avfall, der abonnenten selv transporterer avfallet og sorterer det i tilviste konteinere.

Standard klassifikasjonar

De 428 kommunene er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, A., R. Aaberge og E.R. Åserud (2001): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998. Rapporter 2001/35, Statistisk sentralbyrå.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Avfall frå hushalda
Emne: Natur og miljø

Ansvarleg seksjon

Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Regionalt nivå

Kommune (for alle kommuner, med gjennomsnittstall for kommunegrupper, fylker og landet utenom Oslo) fra 2001. Før 2001, kommune hvert 3. år, ellers hele landet.

Kor ofte og aktualitet

Ureviderte nøkkeltall publiseres i KOSTRA 15. mars hvert år. Opprettede nøkkeltall publiseres i KOSTRA 15. juni hvert år. Tabeller i Dagens statistikk årlig.

Internasjonal rapportering

Tallene inngår i Norges rapportering av avfallsstatistikk til Eurostat og OECD

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Ikkje relevant

Bakgrunn

Føremål og historie

Startet i 1992 som statistikk over kommunalt avfall, ut fra behovet for å få statistikk over mengde avfall samlet inn i kommunal virksomhet. I tillegg var målet å få en oversikt over håndteringen av avfallet og hvilke renovasjonsordninger som ble tilbudt kommunenes innbyggere. Kommunalt avfall ga tall for alt husholdningsavfall og den delen av næringsavfallet som ble tatt hånd om av den kommunale renovasjonen. Fra og med 2001 ble næringsavfallet tatt ut og statistikken skiftet navn til Husholdningsavfall.

Tall for hele landet er publisert årlig siden 1992, og bygde på fulltellinger hvert 3. år og utvalgstellinger for årene imellom fram til 2000. Tall for kommuner er publisert hvert 3. år fram til 2000.

Fra 2001 er tall for kommunene publisert årlig og KOSTRA ble tatt i bruk som innrapporteringsportal.

Før 2001 het statistikken Kommunalt avfall, og innbefattet også næringsavfall som ble tatt hånd om i kommunale renovasjonsordninger.

Brukarar og bruksområde

KOSTRA gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner, til bruk for befolkning og media, kommunene selv og for statlige styringsorganer. For husholdningsavfall spesielt vil sentrale brukere være Statens forurensningstilsyn, Miljøverndepartementet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner og media. Tallene inngår i Norges rapportering av avfallsstatistikk til Eurostat og OECD

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Mengde husholdningsavfall beregnes også i Avfallsregnskapet for Norge . Tallene der vil være noe høyere fordi vrakede biler, hjemmekompostert matavfall og papir til opptenning er medregnet.

 

Lovheimel

Opplysninger om avfallsmengder og renovasjonsordninger er samlet inn med hjemmel i "Forurensningslovens §49":http://www.lovdata.no/all/tl-19810313-006-007.html#49 og bearbeidet til offisiell statistikk i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå .

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle kommuner rapporterer om sine renovasjonsordninger. Alle kommuner som ikke er med i interkommunalt avfallsselskap rapporterer mengder husholdningsavfall fordelt på materiale og videre håndtering. Interkommunale avfallseslakaper rapporterer mengder husholdningsavfall samlet for sine medlemskommuner. Som husholdningsavfall regnes avfall fra normal virksomhet i en husholdning, også større gjenstander og avfall fra oppussing/rehabilitering som leveres direkte på gjenvinningsstasjoner.

Datakjelder og utval

Alle kommuner rapporterer renovasjonsordninger via KOSTRA-skjema 21. Kommuner som ikke er medlemmer i interkommunale avfallsselskaper rapporterer også avfallsmengder på skjema 21. Interkommunale avfallselskaper rapporterer avfallsmengder for sine medlemskommuner samlet på skjema 21C.

Fra 2001, alle kommuner og Interkommunale avfallselskaper. 1999 og 2000: 25 interkommunale avfallsselskaper, 13 kommuner med mer enn 30 000 innbyggere, og 12 kommuner med mindre enn 30 000 innbyggere. Totalt var 140 av landets 435 kommuner representert i utvalget. 1996 og 1997: 53 kommuner fordelt på 4 strata: 1 - de ti folkerikeste kommunene, 2 - resten av bykommunene, 3 - øvrige kommuner som veide avfallet, 4 - resten av kommunene. 1993 og 1994: 47 kommuner stratifisert på samme måte som 1996 og 1997.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data fra kommuner rapporteres inn på KOSTRA_skjema 21 og fra interkommunale avfallselskaper på KOSTRA-skjema 21c. Frist for rapporterting 15. februar.

Alle kommuner har rapportert om sine renovasjonsordninger gjennom KOSTRA. De kommunene som ikke er med i interkommunale avfallsselskap har også rapportert avfallsmengder gjennom KOSTRA, mens avfallsmengdene fra de kommunene som er med i interkommunale avfallsselskaper blir rapportert inn samlet av avfallsselskapet på papir- eller elektronisk skjema.

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontroller i elektroniske skjemaer og kontrollprogram for filuttrekk. Data kontrolleres for opplagte feil og sjekkes mot landsgjennomsnitt og fjorårets verdier. Kommunene har frist til 15. april med å sende opprettede data etter publiseringen 15. mars. Revisjon skjer også i regi av SSB, i samråd med kommunene. Fra og med 2003 er SSBs kontroll- og revisjonsopplegg i KOSTRA tatt i bruk til revisjon av avfallsdata. All revisjon skal være ferdig, og endelige tall publiseres, 15 juni.

Interkommunale avfallselskaper rapporterer avfallsmengder samlet for sine medlemskommuner. Avfallsmengdene for disse kommunene er beregnet og fordelt etter innbyggertall justert for hytteabonnenter. Derfor vil nøkkeltall for nabokommuner som er knyttet til felles avfallsselskap bli tilnærmet like. Små forskjeller er forårsaket av at innbyggertallet i den enkelte kommune justeres for hytteabonenter. Avfallsmengdene blir korrigert ned dersom næringsavfall er innblanndet i husholdningsavfallet. Grovavfall som er levert direkte fra husholdninger til avfallsanlegg eller gjenvinningstasjoner blir lagt til der dette ikke er gjort av oppgavegiver.

For indikatorene "Husholdningsavfall per innbygger (kommune)" og "Utsortert husholdningsavfall per innbygger (kommune)", er innbyggertallet justert opp for hytteabonnenter på kommunenivå. Det beregnes at 4 personer bruker en hytte 1 md. hvert år.

For "Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet)" og "Utsortert husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet)", som brukes for å vise lands- og fylkesgjennomsnitt, er det ikke justert for hytter.

Indikatoren "Andel husholdningsavfall utsortert" er summen av alt avfallet som er sortert ut som reine materialfraksjoner hjemme i husholdningene eller på gjenvinningsstasjoner, avfallsanlegg eller sentralsoreteringsanlegg.. Hvis det er sortert ut en blandingsfraksjon av brennbare materialer fra restavfallet er dette også medregnet.

"Andel husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning og energiutnyttelse" sier hvor stor gjenvinningsgraden er av avfallet. Her brukes en vektet gjennomsnittelig energiutnyttelsesgrad for alle avfallsforbrenningsanlegg i landet, og som var 77 prosent i 2008. Beregning: (utsortert mengde avfall sendt til materialgjenvinning) + (utsortert mengde avfall sendt til forbrenning x 75prosent) + (mengde restavfall sendt til forbrenning x 77prosent)

Dataene publiseres på ulike nivåer, som grunnlagsdata og indikatorer. Grunnlagsdata vil i stor grad være antall enheter summert for en periode eller per en bestemt telledato og rapportert som absolutte tall, mens indikatorer er forholdstall (grunnlagsdataene sett i forhold til hverandre, til brukergrupper o.l.). For indikatorene vises i tillegg gjennomsnitt for kommunegrupper, fylket, fylkesregionen eller landet. Det er benyttet veid gjennomsnitt for de fleste indikatorene. Ved beregning av snittet holdes ev. kommuner/ fylkeskommuner med frafall i data for teller eller nevner utenfor. For indikatorer i absolutte tall er aritmetisk gjennomsnitt benyttet. For enkelte indikatorer (bl.a. ja/nei spørsmål) er det ikke angitt gjennomsnitt. Landsgjennomsnitt vises både med og uten Oslo. Dette er bl.a. begrunnet i at Osloregnskapet omfatter både kommunale og fylkeskommunale funksjoner, slik at tallene ikke alltid blir sammenliknbare.

Kommunalt avfall: Kommuner som samler inn husholdningslignende næringsavfall i tillegg til husholdningsavfallet rapporterer inn mengde næringsavfall. Ut fra tall fra disse kommunene er det beregnet en faktor som viser forholdet mellom næringsavfall og husholdningsavfall. Vi antar at alle kommuner har husholdningslignende næringsavfall. Faktoren multipliseres derfor med totale husholdningsavfallsmengder for å få total mengde kommunalt avfall for hele landet.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistikk over avfallsmengder kan sammenlignes med tilsvarende data tilbake til 1992. Det bør tas noen forbehold om sammenlignbarheten mellom kommunene. Variasjonene kan skyldes feil i innrapporterte data, forskjeller i innsamlingsordninger, forskjellig mulighet til å skille ut næringsavfall, grad av hjemmekompostering.

KOSTRA- publiseringen omfatter tall f.o.m. 1999, fra det tidspunkt kommunen kom med i KOSTRA. I KOSTRAs prosjektperiode har det vært en god del endringer i statistikkopplegget, noe som har medført en del brudd i tidsserier. For husholdningsavfall er 2001 første år med nøkkeltall for alle kommuner i KOSTRA.

Fra og med 2011 er ikke tekstiler til ombruk lenger regnet som avfall. Tekstiler som samles inn av UFF og Fretex er derfor ikke lenger medregnet i avfallsmengdene. Mengden utgjorde i 2010 ca 1 prosent av totale avfallsmengder.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Noen få kommuner har store variasjoner i totale avfallsmengder fra år til år, men det er små kommuner som ikke påvirker landstallene. Kommuner som viser store avvik blir kontaktet pr tlf. Feil blir rettet, men i de tilfellene kommunene bekrefter tallene, lar vi det bli stående. En mulig årsak til variasjonene kan være at noen av de minste kommunene har dårligere ordning for veiing og registrering av avfallet, og at det delvis rapporteres etter skjønn.

Gjelder for publisering 15 juni. For beregning av avfallsmengder mangler det grunnlag for 2 kommuner. Avfallsmengdene som er estimert for disse kommunenene utgjør ca 0,06 prosent av totale mengder.

For beregning av tall for renovasjonsordningene er grunnlaget ca 95 prosent av kommunene (406 kommuner) eller 99 prosent av befolkningen.

For avfallstypene EE-avfall og Farlig avfall er det bare tatt med det som samles inn av kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Noe EE-avfall og Farlig avfall blir levert hos forhandlere og blir dermed ikke fanget opp av statistikken. Det er usikkert om alt avfall som blir levert i innleide containere er medregnet i husholdningsavfallet.

Statistikken bygger på fulltelling

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar?id=2156

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB